5584 - Brainstorm Series: Word Up

5,000₫

Mô tả

Thông tin mô tả

Chi tiết

Challenge your brain with Word Up, a collection of classic word games that will keep your gray matter busy for hours! Includes fast paced favorites like WordBlast and Pickletter, and updated versions of Hangman and Wordfinder – the very best "pick-up-and-play" word games with "challenge mode" and over 100,000 words to take your word puzzle experience to a different level!

Dịch từ google:

Thách thức bộ não của bạn với Up Word, một bộ sưu tập các trò chơi từ cổ điển mà sẽ giữ cho chất xám của bạn bận rộn cho giờ! Yêu thích tốc độ nhanh như WordBlast và Pickletter, và phiên bản cập nhật của Hangman và Wordfinder - cái tốt nhất "pick-up-and-play" trò chơi với chế độ "thách thức" và hơn 100.000 từ kinh nghiệm từ câu đố của bạn đến một cấp độ khác nhau!

Có Thể Bạn Quan Tâm

 5584 - Brainstorm Series: Word Up